Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Επιχείρηση Ανοιχτές Πόρτες «Σωτηρία» 14/11/2014

Filed under: Ανακοινώσεις — pefniwriter @ 10:06 πμ

Από την ημέρα των εγκαινίων της (Ιούνιος 1905), η «Σωτηρία» τάχθηκε στην υπηρεσία της νεοελληνικής κοινωνίας. Προμαχώνας του Ελληνικού Αντιφυματικού Αγώνα, μετεξελίχθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε σύγχρονο Γενικό Νοσοκομείο. Πάντοτε ανοιχτή στις κοινωνικές προκλήσεις και έτοιμη να συνδράμει στους τομείς της εποπτείας της τον πάσχοντα πολίτη, η «Σωτηρία» ανοίγει τις πύλες της στο ευρύ κοινό, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα: για να ενημερώσει, να ξεναγήσει και να προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις (σπειρομέτρηση, μέτρηση κινδύνου οστεοπόρωσης.

Στην «Επιχείρηση Ανοιχτές Πόρτες» οι Παθολογικές, οι Πνευμονολογικές, η Καρδιολογική, η Θωρακοχειρουργική, η Ψυχιατρική και όλες οι υπόλοιπες Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», θα ενημερώσουν για το αντικείμενο της δουλειάς τους και θα απαντήσουν στα ερωτήματα των πολιτών (πρόληψη, θεραπεία, χρόνια παρακολούθηση), αλλά και θα παρουσιάσουν μια σειρά από άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες υγείας που συντελούνται στο Νοσοκομείο και που ο διερχόμενος από τη λεωφόρο Μεσογείων ίσως ούτε φαντάζεται…
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα πραγματοποιηθούν και δύο ξεναγήσεις στο Μουσείο της «Σωτηρίας», μία στις 12μμ και μία στις 4μμ.

Σας περιμένουμε!!!

 

Το Τελευταίο Αντίο 10/11/2014

Filed under: Ανακοινώσεις — pefniwriter @ 11:13 πμ
 

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την παράταση θητείας επικουρικών φαρμακοποιών και επικουρικών βοηθών φαρμακείου 04/11/2014

Filed under: Ανακοινώσεις — pefniwriter @ 9:01 μμ
      Στο ΦΕΚ 237/Τεύχος Α /31-10-14 και συγκεκριμένα στο άρθρο 50  αναφέρονται όλα τα σχετικά για την      παράταση θητείας των  επικουρικών φαρμακοποιών και επικουρικών βοηθών φαρμακείου
            ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 50

1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012, η οποία είχε

προστεθεί στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010, αντικαθίσταται

ως εξής:

«1. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακο−

ποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούσαν

σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας

κατά την 31.12.2013, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων

που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να

υφίστανται για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώ−

δεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από

νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

  1. Επικουρικοί Φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν σε

φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας κατά

την 31.12.2013, αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση

του παρόντος νόμου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων

που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να

υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα

από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη

των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρ−

μακοποιών.

  1. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία Επι−

κουρικού Φαρμακοποιού, σύμφωνα με τα ανωτέρω και

υφίστανται ανάγκες στο Φορέα που προσέφερε ή προ−

σφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά ο Επικουρικός Φαρμα−

κοποιός που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν επιθυμεί να

παραταθεί η θητεία του ή να διοριστεί εκ νέου, είναι

δυνατό να διοριστεί άλλος Επικουρικός Φαρμακοποιός

από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία

Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα

(12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες

προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

  1. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμα−

κοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούν

σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας

μέχρι τις 31.12.2014, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που

προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφί−

στανται, για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα

(12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες

προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.»

2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρατείνεται η θητεία του επικουρικού προσωπικού

του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, που υπηρετεί κατά τη

δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπη−

ρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) για χρονικό διάστημα έως έξι

(6) μηνών από τη λήξη της θητείας του και μέχρι την

κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού

προσωπικού.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να παραταθεί

η θητεία του, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος από το

σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ. για

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και μέχρι την κάλυψη

των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικού προ−

σωπικού.

Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μι−

σθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς

στους οποίους παρατείνεται η θητεία του ή διορίζεται

για το χρονικό διάστημα των (6) μηνών, τη συγκεκριμένη

δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

3) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΣΝΕΕΣ)

Οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς φοίτησης),

οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι και το 2013

αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της Νο−

σηλεύτριας.

4) ΕΝΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Α. 1. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργα−

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προ−

σωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών − Οδοντιάτρων πλήρους

και αποκλειστικής απασχόλησης που συστάθηκαν στα

Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.

Υ4α/οικ.34715/14 ΚΥΑ, στις οποίες μεταφέρθηκε/μετα−

τάχθηκε ιατρικό προσωπικό κατ’ εφαρμογή των διατά−

ξεων της υποπαραγράφου ΙΖ1 του ν. 4254/2014, όπως

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του

ν. 4255/2014, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές

θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., αντίστοιχων

ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.

Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται

κάθε φορά με τη διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του

Νοσοκομείου, για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών

στις μετατρεπόμενες θέσεις, μετά τη θετική αξιολόγησή

τους από τα αρμόδια Συμβούλια.

Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ2 της υπο−

παραγράφου ΙΖ.1, της παρ. ΙΖ, του άρθρου πρώτου του

Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως αντικατα−

στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4255/2014

(Α΄ 89), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε

δομές Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε νοσοκομεία

του ΕΣΥ μετά την απόκτηση της ειδικότητας».

  1. Οι κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

οι οποίες εκκρεμούν στα Συμβούλια των διατάξεων του

άρθρου 4 του ν. 3754/2009 ολοκληρώνονται με τις ίδιες

εισηγήσεις, εφόσον αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στους

υποψηφίους και έχουν εξεταστεί τυχόν ενστάσεις που

έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκλη−

ρωθεί η παραπάνω διαδικασία απαιτούνται νέες ειση−

γήσεις.

Β. 1. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργα−

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού

του κλάδου ΠΕ Ιατρών − Οδοντιάτρων που συστάθηκαν

στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών με τις

διατάξεις της αρ. Γ.Π./οικ.18936 ΚΥΑ (Β΄ 485), στις οποίες

μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντιατρικό

προσωπικό του ΕΟΠΥΥ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων

του ν. 4238/2014, όπως ισχύει, μετατρέπονται αυτοδίκαια

σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ,

αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.7530

Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται

κάθε φορά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του

Διοικητή της οικείας ΥΠΕ για την ένταξη και κατάταξη

των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, μετά τη θετική

αξιολόγησή τους από τα αρμόδια Συμβούλια.

Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  1. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του

ν. 4238/2014 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε

δομές Ασφάλισης και Υγείας από τους οποίους προέρ−

χεται μετά την απόκτηση της ειδικότητας».

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), η

οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 40 του

ν. 4272/2014 (Α΄ 145), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων της παρα−

γράφου 2 του παρόντος, αρμόδια για τις κρίσεις θέσεων

ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας

και των αποκεντρωμένων μονάδων τους είναι τα Συμ−

βούλια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3754/2009.»

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το ΦΕΚ εδώ

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 79 other followers