Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4316/2014 που αφορά τα είδη διαχείρισης Νοσοκομειακού Φαρμακείου 29/12/2014

Filed under: Ανακοινώσεις — pefniwriter @ 1:14 ΜΜ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 270 Α/ 24-12-2014 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  με το   Νόμο 4316, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τροπολογίες  ( άρθρα 5 & 6) που αφορούν τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

Συγκεκριμένα με το άρθρo 5  τροποποιούνται σημεία του π.δ. 108/1993 που αφορούν  τα υλικά που διακινεί  το νοσοκομειακό φαρμακείο  και βάσει  του οποίου εξαιρούνται πλέον  τα υγειονομικά υλικά και τα αντιδραστηρία.

Ακολουθεί το σχετικό άρθρο:

 

Άρθρο 5

Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί

 1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, στο άρθρο 10, στην παρ. 1 του άρθρου 11 και στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 108/1993 διαγράφεται η φράση «και λοιπού υλικού» και αντικαθίσταται από τη φράση «και φαρμακευτικών προϊόντων».
 2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Αποθήκη φαρμάκων τριάντα (30) τ.μ., εξοπλισμένη με προθήκες καλής κατασκευής και ψυγείο, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρμάκων και τράπεζα για την εκτέλεση των συνταγών.»

 1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.
 2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.
 3. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Διακινούνται φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα κλινικών δοκιμών, φαρμακευτικές ουσίες και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ (εξαιρουμένων των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας Ε.Ο.Φ.) έως και θ΄, καθώς και τα ιβ΄ και ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1965/1991.»
 4. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και οι περιπτώσεις α2, α3, ε2, ε3 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 καταργούνται.
 5. Η περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «ιζ) Γενικό Συνταγολόγιο για Φάρμακα Γενικής Χρήσεως».
 6. Η περίπτωση α4 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 τροποποιείται ως εξής: «α4) Εφαρμόζει Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας το πιο πάνω α1

Βιβλίο, με αντίστοιχο πρόγραμμα».

 

Επίσης στον ίδιο νόμο περιλαμβάνεται τροπολογία (άρθρο 6)  σχετικά με την ομάδα υποστήριξης θρέψης και τα ογκολογικά συμβούλια. Με το άρθρο 6 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εμπλοκή του νοσοκομειακού φαρμακοποιού με την ομάδα υποστήριξης θρέψης και τα ογκολογικά συμβούλια, με τρόπο που αναδεικνύει τον κλινικό του ρόλο.

Ακολουθεί το σχετικό άρθρο:

 

Άρθρο 6

Ομάδα υποστήριξης θρέψης και

ογκολογικά συμβούλια

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε κλινική του νοσοκομείου δημιουργείται μία «Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα μέλη της οποίας

ορίζονται με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και είναι ένας διαιτολόγος που προτείνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος Κλινικής Διατροφής, ένας φαρμακοποιός που προτείνεται από τον Διευθυντή του

Φαρμακευτικού Τμήματος, ένας ιατρός κάθε κλινικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ένας νοσηλευτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής και κλινικής διατροφής, όπως μεταπτυχιακές σπουδές, παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων. Τον ασθενή αναλαμβάνει η Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης, μετά από αίτημα του θεράποντος ιατρού ή του διαιτολόγου που τον παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθενούς. Στις αρμοδιότητες της Ομάδας ανήκουν: 1. Η βεβαίωση του διατροφικού κινδύνου, βάσει των επιστημονικών δεδομένων και με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς

ή επιστημονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας, 2. η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, 3. η τακτική αναθεώρηση του προγράμματος διατροφής, 4. η πλήρης καταγραφή των στοιχείων

στη διατροφική καρτέλα του ασθενούς, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα, 5. η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων− τροφής− δι−

αιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων. Με ευθύνη του διαιτολόγου της Ομάδας η διατροφική φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται και μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο στα πλαίσια της κατ΄ οίκον νοσηλείας, σε συνεργασία με την αρμόδια γι΄ αυτήν ομάδα.»

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 μετά μτις λέξεις «…από τον διαιτολόγο» προστίθενται οι λέξεις «και τον φαρμακοποιό που εκτελεί…».
 2. Στην παρ. 5 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 μετά τις λέξεις «..Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης…» προστίθενται οι λέξεις «..και των φαρμακοποιών του φαρμακευτικού Τμήματος και της Ομάδας Θρέψης…».
 3. Η υποπαράγραφος δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 135

του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Αποτελούνται από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη. Οι ιατροί μόνιμα μέλη μπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές ή Επιμελητές και συγκεκριμένα ένας παθολόγος − ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής − ογκολόγος, ένας χειρουργός − ογκολόγος, ένας παθολογοανατόμος. Τα μόνιμα μέλη επιλέγονται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατ΄ έτος, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Επίσης συμμετέχει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εισάγει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς προς συζήτηση. Ως μη μόνιμα μέλη μπορεί να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής, πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχει επίσης ως μόνιμο μέλος νοσηλευτής. Σε κάθε Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχει ως μόνιμο μέλος ο Διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος ή άλλος κλινικός ή μη φαρμακοποιός που ο Διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος, ορίζει. Ακόμα μπορούν να προσκληθούν τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόμενοι ιατροί των συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα Ογκολογικά Συμβούλια. Εάν δεν απασχολούνται σε κάποιο νοσοκομείο ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων, επιδιώκεται συνεργασία με το πλησιέστερο νοσοκομείο, η οποία μπορεί να διευκολύνεται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.»

Μπορείτε να δείτε  ολόκληρο τον  νόμο 4316/2014  εδώ

 

Advertisements