Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση συναδέλφων : ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΩΣ 30/09/16 10/12/2015

Filed under: Ανακοινώσεις — pefniwriter @ 10:04 ΠΜ

ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΩΣ 30/09/16

                Στο ΦΕΚ 164 Α/ 4-12-15 (Ν. 4351/2015), στο άρθρο 34 δείτε τη τροπολογία παράτασης της θητείας του επικουρικού προσωπικού (στη παράγραφο 1 των ιατρών και στη παράγραφο 2 του λοιπού προσωπικού).

      Δείτε εδώ το :
 1.  ΦΕΚ 164 Α/ 4-12-15 (Ν. 4351/2015)
 2. Άρθρο 34

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145),

  όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων

  σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά τη

  δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών

  μέχρι τις 30.9.2016, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί,

  υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον

  προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε..»

  1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της

  παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015, όπως ισχύει,

  αντικαθίσταται ως εξής:

  «Παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2016 η θητεία του επι−

  κουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του

  ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.

  5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), που υπηρετεί

  κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής

  Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.).»

  1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του

  ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται

  ως ακολούθως:

  «ε. Η θητεία των επικουρικών ιατρών που τοποθε−

  τούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του

  ν. 4272/2014 δύναται να είναι έως τρία (3) έτη. Το ίδιο

  ισχύει και για τους ιατρούς που τοποθετούνται στο

  ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, το Κέντρο Δηλητη−

  ριάσεων, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα ΤΕΠ, τα

  Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

  των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η διάταξη

  αυτή ισχύει από τις 19 Ιουνίου 2015.»

  1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986

  (Α΄ 86), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «α. Ιατροί, που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της

  χώρας, δύνανται, μετά από σχετική αίτησή τους που

  εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του οικείου

  Νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη

  της σύμβασής τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρε−

  ώσεις και με τις ίδιες αποδοχές, μέχρι την υπογραφή

  της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει

  την κενή οργανική θέση στην ειδικότητα.

  β. Ιατροί, που αποκτούν τίτλο ειδικότητας κατά τη

  διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, σύμφωνα

  με την παράγραφο α΄ του παρόντος, δύνανται να παρα−

  μένουν, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με

  τις ίδιες αποδοχές, στην οργανική θέση που κατείχαν

  ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από τον επό−

  μενο ειδικευόμενο ιατρό. Η παραμονή του ιατρού στη

  θέση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνεχή

  εξάμηνα από τη λήψη του τίτλου της ειδικότητάς του.

  γ. Ιατροί, που κατέχουν προσωποπαγή θέση και ολο−

  κλήρωσαν το χρόνο ειδίκευσής τους, έχουν τη δυνατό−

  τητα παράτασης της σύμβασής τους, με τους όρους και

  τις προϋποθέσεις της παραγράφου β΄ του παρόντος,

  σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού του Νοσο−

  κομείου που υπηρετούν, εφόσον αυτή δεν καλύπτεται

  σύμφωνα με τις παραγράφους α΄ και β΄ του παρόντος.

  δ. Οι ιατροί των παραγράφων β΄ και γ΄ του παρόντος,

  εφόσον στο Νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει

  κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού, δύνανται,

  μετά από αίτησή τους στην οικεία Δ.Υ.Πε. που υπάγεται

  το Νοσοκομείο ειδίκευσής τους και έγκριση του αιτήμα−

  τός τους από τον Διοικητή της Υ.Πε., να παρατείνουν τη

  σύμβασή τους με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις

  και με τις ίδιες αποδοχές και μέχρι τη συμπλήρωση

  τεσσάρων (4), συνεχών εξαμήνων κατ’ ανώτατο όριο σε

  οποιοδήποτε άλλο Νοσοκομείο αρμοδιότητας της ίδιας

  Δ.Υ.Πε., στο οποίο υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική

  θέση ειδικευόμενου.

  ε. Ιατροί, που ειδικεύονται σε άλλο Νοσοκομείο από

  αυτό της οργανικής τους θέσης λόγω προσωρινής ανα−

  στολής της λειτουργίας της κλινικής ή του εργαστηρίου

  αυτού, δύνανται να παρατείνουν τη σύμβασή τους στο

  Νοσοκομείο που υπηρετούν ή σε άλλο Νοσοκομείο της

  ίδιας Δ.Υ.Πε. με τους όρους και τις προϋποθέσεις των

  παραγράφων α΄, β΄ και δ΄ του παρόντος.

  στ. Οι ιατροί των περιπτώσεων των παραγράφων α΄,

  β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του παρόντος, εφόσον πρόκειται για:

  α) ιατρούς ειδικευόμενους στην Παθολογία ή τη Χει−

  ρουργική ή που αποκτούν τον τίτλο των ειδικοτήτων

  αυτών κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής

  τους ή β) ιατρούς που έχουν πραγματοποιήσει αντίστοι−

  χα μερική άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας ή

  της Χειρουργικής, ως απαιτούμενη εκπαίδευση για την

  απόκτηση τίτλου ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμε−

  να στο π.δ. 415/1994 (Α΄ 236), όπως τροποποιήθηκε και

  ισχύει, είναι δυνατόν, μετά την έγκριση της αίτησης

  παράτασης της σύμβασής τους, να τοποθετηθούν, με

  απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Νοσοκομεί−

  ου, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον Παθο−

  λογικό ή Χειρουργικό τομέα, με τους ίδιους παραπάνω

  όρους και προϋποθέσεις.

  ζ. Οι διατάξεις των παραγράφων α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του

  παρόντος έχουν αναδρομική ισχύ από 14.1.2015 για τους

  ήδη υπηρετούντες ιατρούς, με παράταση της σύμβασής

  τους.

  η. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται κάθε

  περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή

  αυτών των διατάξεων.

  θ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του

  ν. 3580/2007 (Α΄ 134) παραμένει σε ισχύ.»

  1. Στο άρθρο 24 του ν. 3599/2007 (Α΄ 176), όπως ισχύει,

  προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

  «Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των

  Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των Υγειο−

  νομικών Περιφερειών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί

  με αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υ.Πε. βάσει των

  ανωτέρω και οι οποίες έχουν λήξει από 1.5.2015 και μετά,

  παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31.12.2015.»

  1. Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 45 του

  ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως

  εξής:

  «Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομι−

  κής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση των Δι−

  οικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, ύστερα από

  γνώμη των Επιστημονικών Συμβουλίων τους, μπορεί να

  εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων

  των εδαφίων i έως iv της περίπτωσης Α΄ με σκοπό την

  κάλυψη λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων, με

  την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του

  παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής

  Περιφέρειας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Επι−

  στημονικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

  Υγείας της Δ.Υ.Πε., μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες

  εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων i έως iv της

  περίπτωσης Α΄ στους ιατρούς του Πρωτοβάθμιου Εθνι−

  κού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) με σκοπό την κάλυψη λει−

  τουργικών αναγκών των δομών αυτού, με την επιφύλαξη

  των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος, όπως

  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Οι πρόσθετες εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαί−

  νουν το ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) της συνολικής

  μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών του

  συνόλου των Νοσοκομείων και των Π.Ε.Δ.Υ. κάθε Δ.Υ.Πε..

  Το ύψος του ποσοστού αυτού δύναται να μεταβάλλεται

  με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και

  Οικονομικών. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον

  εφημερίες καταβάλλεται από τα λειτουργικά έσοδα των

  Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., με έγκριση του Υπουργού

  Υγείας. Η διάταξη αυτή ισχύει από 24.12.2014.

  Οι πρόσθετες εφημερίες της που πραγματοποιήθηκαν

  από την 1η Απριλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014

  και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Δ.Υ.Πε.,

  κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεων διατάξεων, είναι

  νόμιμες και εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από ποσά

  που προέρχονται από λειτουργικά έσοδα των νοσοκο−

  μείων και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.»

  1. Στο άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) προστίθεται

  παράγραφος 3 ως εξής:

  «3. Έσοδα από νοσήλια νοσοκομείων, από εργαστηρι−

  ακές εξετάσεις των Μονάδων Υγείας των ΔΥΠε−ΠΕΔΥ,

  καθώς και έσοδα του ΕΚΑΒ, τα οποία καταβάλλονται

  από τον ΕΟΠΥΥ, δύναται να διατίθενται συμπληρωμα−

  τικά και πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋ−

  πολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση

  των τακτικών εφημεριών, υπερωριών, εξαιρέσιμων και

  νυχτερινών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1

  του παρόντος, των εν λόγω φορέων. Η ρύθμιση αυτή

  ισχύει από 1.1.2015.»

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270)

  αντικαθίσταται η φράση «των Νοσοκομείων του ΕΣΥ»

  με τη φράση «των Νοσοκομείων του ΕΣΥ ανά ΔΥΠε»,

  και μετά το πρώτο εδάφιό της προστίθεται, δεύτερο

  εδάφιο ως εξής:

  «Ο Διοικητής της ΔΥΠε εκδίδει την απόφαση κατανο−

  μής και τυχόν ανακατανομής των ως άνω εγκεκριμένων

  πιστώσεων μεταξύ των Νοσοκομείων εποπτείας του.»

  1. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. Α.3

  του άρθρου 13 του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), όπως ισχύουν,

  τροποποιούνται ως εξής:

  «Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ως αυ−

  τοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια των νόμων

  2194/1994 και 3685/2008, όπως ισχύουν, λειτουργεί από

  1ης Ιανουαρίου 2017 με πλήρη διοικητική και οικονομική

  αυτοτέλεια. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού

  της Ε.Σ.Δ.Υ., καθώς και οι κάθε φύσης λειτουργικές της

  δαπάνες εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογι−

  σμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από

  τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

  1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η μισθοδοσία του

  προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη

  εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16

  του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄ 288),

  όπως ισχύουν.»

Advertisements